Informacija

Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ (individuali įmonė) ("Aurisvet")

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ("Aurisvet") įm/k 300654476 , rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ("Aurisvet") įm/k 300654476 , naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas pavardė, tel. nr. el. paštas, kitą kontaktinę ir mokėjimų informaciją (visi kartu - Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti jūsų užsakymus/užklausas.

Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ( "Aurisvet") įm/k 300654476, jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476 , valdomas elektronines sistemas.Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476,nenaudoja Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476, naudotų jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs visuomet turėtumėte galimybę atsisakyti.

Aurelijaus LaurinavičiausIĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

4. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis, Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476 , įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus)

2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras)

3. Spręsti problemas, susijusias su prekių, paslaugų pateikimu ar pristatymu

4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus

5. Apdoroti Jūsų užklausas

5. Tiesioginės rinkodaros tikslais - tik suteikus galimybę atsisakyti

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

3. Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476 gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu;

4. Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ ( "Aurisvet") įm/k 300654476, Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu.Aurelijaus LaurinavičiausIĮ ("Aurisvet") įm/k 300654476 , gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2019-12-09.

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 • Sutinku, kad:
 • Aurelijaus Laurinavičiaus IĮ, 300654476, Įmonės buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 9-3., Telšiai (toliau - Paslaugos teikėjas) gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:
 • vardą ir pavardę; adresą; telefono numerį; elektroninio pašto adresą;
 • Gauti asmens duomenys bus naudojami užtikrinant teikiamų paslaugų įvykdymui ir kokybei, nustatyti kliento tapatybei. Renkami tik minimalūs, būtini kliento asmens duomenys paslaugai teikti.
 • Asmens duomenys trečiosioms šalims nėra perduodami.
 • Asmens duomenų tvarkymas:
 • Gauti asmens duomenys tvarkomi įgaliotų paslaugos teikėjo darbuotojų, kurie yra supažindinti ir duomenis tvarko pagal iš anksto parengtas tvarkas (asmens duomenų tvarkymo taisykles, informacijos saugumo politika ir kt.) ir teisės aktų reikalavimus. Su šiais dokumentais klientas turi teisę susipažinti pateikęs prašymą raštu.
 • Asmens duomenys laikomi saugiose, pašaliniams, taip pat neįgaliotiems asmenims neprieinamose vietose. Kompiuteriuose saugomi asmens duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais. Duomenys pagrinde yra saugomi: kompiuteriuose ir segtuvuose.
 • saugomi neterminuotai.
 • Klientas turi teisę gauti informaciją kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu ir kaip šie duomenys yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Šie duomenys kliento prašymu klientui pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.
 • Klientas turi teisę prašyti ištaisyti, sustabdyti, sunaikinti bet kokius apie klientą sukauptus duomenis. Duomenys apie klientą jo prašymu gali būti sunaikinti tik paslaugos teikėjui nustojus teikti paslaugas klientui. Pateikdamas tokius prašymus klientas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens dokumentą.
 • Asmens duomenys kaupiami, saugomi, tvarkomi vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais: Paslaugos teikėjas turės teisę man siųsti mano nurodytais kontaktais naujienų pranešimus su pasiūlymais apie esančias nuolaidas, akcijas, renginius ir kt.: